Общи условия на онлайн магазин profimag.bg

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че не приемате Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които Профимаг ЕООД предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазин profimag.bg. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Приемайки настоящите Общи условия при поръчка, Вие давате и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите. В допълнение, като условие за използването на този сайт, Вие декларирате и гарантирате на Профимаг ЕООД, че няма да използвате този сайт за цел, която е незаконна, неморална или забранена от тези условия и забележки.

Контакти за получаване на жалби и въпроси:

Адрес: гр. Русе 7009, ул. Калнъ дере 15, Източна промишлена зона

Телефон: 0887 08 32 53

Имейл: info@profimag.bg

I.                   Общи положения

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между клиентите и търговецът Профимаг ЕООД с  адрес на регистрация: гр. София 1000, р-н Лозенец, ж.к. Витоша, бул.Околовръстен път 197 и адрес на кореспонденция: гр. Русе 7009, ул. Калнъ дере 15, Източна промишлена зона.

Включването на Общи условия или условия по договора на Клиента, които се различават от тези Общи условия, се отхвърля, освен ако не са изрично признати от Профимаг ЕООД.

 1. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт.

 

 1. Продуктите, които се намират на интернет страницата на bg  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.

 

 1. Цена на стоките: Цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС.

 

 1. Цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката/поръчката са обвързващи и за двете страни.

 

 1. След натискане на бутона за поръчка, Клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в електронната количка. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение по телефона или имейл и  се счита, че договорът е сключен.

 

 1. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или по друга причина. При липса на складова наличност от заявената стока, Търговецът уведомява Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента имейл или на посочения телефонен номер.

 

В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, Клиентът ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или избор на продукти за осъществяване на заместваща/нова поръчка.

 

 1. Текстът на договора, т.е. информацията, предоставена за поръчка, се съхранява от bg и може да се види от клиента в менюто “Моят акаунт” при “Моите поръчки”. Клиентът получава копие от текста на договора на своя имейл, чрез потвърждението, което Търговецът му изпраща.

 

 1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между Профимаг ЕООД и Клиентите – ФЛ и ЮЛ, по продажба на стоки, съгласно един или повече Договори за продажба . Настоящите условия се прилагат съответно и за други договорни отношения между Профимаг ЕООД и Клиент по повод  договори, с които се уреждат общо въпроси за търговски сделки по между им.

 

II.               Права и задължения на Клиента

А) Права на Клиента:

 1. Клиентът има възможност да разглежда като гост или след регистрация да поръчва обявените стоки на електронния магазин bg

 

 1. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

 

 1. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява Търговеца  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

3.1. В случай, че Клиентът предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Търговецът има право да закрие или изтрие информацията за неговия потребителски профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 1. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.

 

Б) Задължения на Клиента:

 1. Да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка имейл, както и фирмени данни, ако такива са нужни.

 

 1. Да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката.

 

 1. Да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;

 

 1. Да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.

 

 1. Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това свое задължение, той носи пълна отговорност за причинени на Профимаг ЕООД, вреди.

 

 1. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

 

 1. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от bg услуги.

 

III.            Права и задължения на Търговеца

 1. По всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

 

 1. Търговецът има право по всяко време по своя преценка и когато Клиентът ползва услугите в нарушение на настоящите условия да спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът има право на тези действие без да уведоми Клиентът.

 

 1. Да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки.

 

 1. Да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

IV.             Сключване на договор за покупко-продажба

 

 1. Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронен магазин profimag.bg, чрез поръчката на стоки достъпни на интернет адрес bg.

 

 1. По силата на сключения с Клиента договор Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез електронния магазин стоки.

 

 1. Клиентът заплаща на Търговеца цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на profimag.bg и настоящите Общи условия.

 

 1. Търговецът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на profimag.bg и настоящите Общи условия.

 

 1. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български лева с ДДС.

 

 1. Клиентът и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

Счита се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. Търговецът и Клиентът сключват отделни договори за стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

 

 1. Търговецът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

 

 1. Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя. При упражняване на правата по договора Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

 

 1. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

Клиентът може да изпрати запитване за поръчка на едро, чрез уеб сайта profimag.bg за една или повече стоки. Изпращането на запитване не представлява поръчка. Всяко запитване подлежи на изготвяне на оферта от страна на Търговеца.

След одобрението ѝ  и получено писмено или по имейл потвърждение сделката се смята за сключена и има правно обвързваща сила. При сключване на отделен договор между двете страни той има по-голямата тежест и сделката се смята за сключена, след двустранното подписване на договора.

VI.             Доставка

 1. Доставка на стоки, закупени от profimag.bg се осъществява: до врата* на апартамент или офис, до вход на жилищна сграда, както и до врата на къща, до врата на или до офис на спедитор.

 

 1. Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчената от Клиента стока. Съответният данък добавена стойност е включен в разходите за доставка.

 

 1. Доставката ще бъде извършена не по-късно от 10 работни , считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. Всички разходи по доставката и наложения платеж са за сметка на Клиента.

 

 1. Търговецът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

 

 1. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

 

 1. В случай на повреда на стоката по време на транспортирането, Клиентът трябва незабавно да докладва за щетите на транспортната компания и да заяви обещетение от Търговеца.

 

 1. В случаите, когато от Клиента са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан със задължение за изпълнение на поръчката.

 

 

VII.         Прекратяване на договора

Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

 1. С неговото изпълнение;
 2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 3. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
 4. Едностранно в случаите предвидени в настоящите Общи условия;
 5. В други предвидени от закона случаи.

VIII.      Отказ, рекламация и възстановяване на суми, гаранции

А) Отказ от доставена стока

а) Физически лица

 1. Клиент, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни. Срокът започва да тече считано от датата на получаване на стоката от Клиента или посочено от него трето лице, което не е превозвача.

 

 1. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Търговеца стоки в оригинална опаковка и приложените към тях документи, инструкции и гаранции.

 

 1. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми Профимаг ЕООД и да върне стоката с нейната оригинална опаковка, с всички придружаващи я документи и касов бон за плащането , без индикации, че стоката е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.

 

Могат да бъдат връщани само неразопаковани и неизползвани стоки, без дефекти, с непокътнати етикети, в същото състояние и аксесоари,  с които са били доставени. Стоката може да бъде върната чрез изпращането ѝ до адреса за кореспонденция, посочен в настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

 

 1. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на персонализирани стоки, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри, както и стоки, които са били непоправимо смесени с други стоки след доставката поради структурата си и още.

 

 1. След получаване на върната стока и прегледа ѝ, Търговецът възстановява на Клиента заплатената от него сума, заедно с разходите за доставка до адреса на Клиента (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от факта, че Клиентът е избрал друг начин на доставка, освен тази, която Профимаг ЕООД предлага по стандарт). Срокът за възстановяване на сумата е не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор, при положение че върнатата стока отговаря на всички условия за връщане. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор на същата стойност.

 

 1. Търговецът има правото да намали стойността на стоката и съответно да възстанови по-малка сума, ако стоката е била употребявана или третирана, което е довело до нейният лош търговски вид или е повредена или не спазени условията за връщане, посочени по-горе.

 

 1. Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, може да намерите ТУК.
 2. Подробна информация за връщане на стоки можете да откриете ТУК.

Адрес за връщане на стоки: гр. Русе 7009, ул. Калнъ дере 15, Източна промишлена зона

Телефон: 0887 08 32 53

Имейл: info@profimag.bg

б) Юридически лица

Правото на отказ е приложимо единствено за физически лица по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Б) Анулиране на поръчка

а) Физически лица

 1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея преди, поръчката му да е обработена и изпратена, той следва да я анулира като се обади по телефона възможно най-бързо (до края на работния ден, в който е направена поръчката), за да уведоми Профимаг ЕООД, както и да потвърди желанието си писмено посредством имейл. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска анулиране.

 

 1. При анулиране на поръчката, ако Клиента е избрал плащане с наложен платеж, и поръчката вече е изпратена, може да понесе транспортните разходи за връщането на продукта.

В) Рекламации

а) Физически лица

 1. Клиентът има право да предяви рекламация при несъответствие на стоката с договореното.

 

 1. При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или безплатно извършване на ремонт/ако е приложимо/. Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да попълни съответните документи, свързани с рекламацията.

 

 1. Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово или на трети лица неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната ѝ употреба.

 

 1. При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура, и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

 1. За видимите при обикновен преглед дефекти, липси и повреди в момента на приемането на стоката Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация при приемането на стоката. А в случаите на констатиране на дефекти, които не може да се забележат при обикновен преглед Клиента може да предяви рекламация до 2 месеца от узнаването за дефекта.

 

В случай че, Клиентът вече е заплатил стоката и във формуляра за рекламация посочи, че желае връщане на сумата, а не замяна с друг продукт без дефекти, Клиентът следва да върне продукта на Търговеца, а той да му върне платената сума в 30-дневен срок след получаване на върнатия продукт и след като се увери, че същият отговаря на условията за рекламация.

 1. Транспортните разходи за връщане на стока в случай на основателна рекламация са за сметка на Профимаг ЕООД.

б) Юридически лица

 1. Клиент юридическо лице е длъжен незабавно след получаване на стоките да ги прегледа за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия с Договора.

 

 1. Рекламациите за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия могат да бъдат извършени валидно в момента на предаването на стоките. в случай, че Клиентът ги приеме стоките се считат за одобрени. Не се приемат рекламации за липси и несъответствия, които противоречат на Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка.

 

 1. Всички рекламации следва да бъдат придружени от съответните документи и други доказателства, с които се установяват несъответствия на стоката с договорът за продажба.

В) Гаранции

а) Физически лица

 1. Освен ако не е посочено друго, се прилагат общите законови разпоредби включени в Закон за защита на потребителите. За всяка стока, която подлежи на гаранционно обслужване търговецът предоставя отделно търговска гаранция от производител или доставчик, заедно с гаранционна карта.
 2. Търговецът изрично указва кои стоки имат гаранция от производител или доставчик и предоставя нужните документи на Клиента при доставката им. За всички останали стоки сроковете на годност са указани на опаковките или в документите за производство.

 

 1. Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от Клиента. Това важи особено в случай на неправилно боравене, погрешна експлоатация или нерегламентиран опит за ремонтиране.

 

а) Юридически лица

 

 1. Освен ако е уговорено друго изрично в Договора, гаранцията на стоките се признава единствено в случаите, в които това е задължително по закон и в обхвата на поставените в закона срокове.

 

 1. Освен ако е уговорено друго в Договора, гаранцията (ако такава бъде предоставена) обхваща дефекти, дължащи се на материала.

 

 1. Не се обхващат никакви дефекти, в случаи че стоките не се използват съгласно предвиденото от производителя предназначение, указания за употреба на опаковката или употреба различна от обичайното за този вид продукт и се ползват не съобразно изискванията на производителя, или са полагани/монтирани от неквалифициран персонал. Не се обхващат дефекти, дължащи се на действия на трети лица, природни сили, неправилно съхранение.

 

 1. В случаите, в които исканията на Клиента за рекламация са основателни и са надлежно доказани и Профимаг ЕООД е потвърдил това писмено на Клиента, Профимаг ЕООД се задължава в срок най – късно до 30 дни да допълни / окомплектова стоките или да ги замени с нови от същия вид и количество, за собствена сметка.

 

 1. В случай, че се предоставя търговска гаранция, гаранционните срокове продължават да текат от датата на предаване на първоначално предадените (дефектни) стоки. В случай на поправка или замяна дефектните се връщат на Търговеца.

 

Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

IX.             Лични данни

Профимаг ЕООД спазва правилата за защита на личните данни основавайки се на изискванията ЗЗЛД и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 1. Всички условия касаещи неприкосновеността на личните данни на Клиентите, правата и задълженията на Клиентите и Търговеца са решени в отделен документ достъпен ТУК.

 

 1. Търговецът гарантира на Клиентите конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в Условията за поверителност.

 

 1. Търговецът защитава личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, изпращане на запитване или записване за електронен бюлетин. При спазване на действащото законодателство и клаузите на Условията за поверителност, Търговецът  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

X.                Изменения и достъпност на Общи Условия

 

 1. Профимаг ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта bg, както и настоящите Общи условия за ползването, като след промяната се актуализира датата на публикация.

 

 1. Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

 

 1. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и Профимаг ЕООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

XI.             Интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и е обект на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

XII.         Отговорност

 1. Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на bg и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца, освен ако е действал при умисъл или груба нeбрежност.

 

 1. Търговецът не носи отговорност за времето, през което bg не е достъпен поради непреодолима сила.

 

 1. Търговецът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 

 1. Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

 

 1. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

 

 1. Профимаг ЕООД, не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

 

 1. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. Профимаг ЕООД, не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове.

XIII.      Други условия

 1. Клиентът и Търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.

 

 1. Клиентът и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

 1. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

 1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

 1. Клиентът се задължава да пази в търговска тайна всички условия (търговски отстъпки, индивидуални ценови оферти и др.), договорени в рамковите и индивидуални договори, сключени с Профимаг ЕООД.

 

 1. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Дата: 15/11/2019